Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů klienta a obchodního partnera

dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „Nařízení“, zejména jeho čl. 13.

 1. Správcem osobních údajů je naše společnost WAPRO spol. s r.o., IČ: 49970089, se sídlem: Rumunská 1361/27, 796 01 Prostějov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13512 (pro kterou bude dále v textu použito označení „Správce“)

kontaktní osoba:

Jiří Walla

tel.: 582 334 677

e-mail: jiri.wallawapro.cz

 

 1. Správce může zpracovávat Vaše osobní údaje jako klienta či obchodního partnera, příp. osoby jimi použitých (dále v textu pro Vás bude použito označení „Subjekt údajů“) pro následující účely a na základě níže uvedeného právního základu:

Účel zpracování / Právní základ:

- Plnění právních povinností Správce zejména v oblasti daňové a účetní. / Splnění právní povinnosti Správce [čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení]

- Uzavření a plnění smlouvy uzavřené mezi Správcem a Subjektem údajů. / Splnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy [čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení]

- Zasílání obchodních sdělení elektronicky i poštovní formou Subjektů údajů (přímý marketing). / Oprávněný zájem Správce [čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení]

 1. Osobní údaje mohou být Správcem poskytnuty následujícím kategoriím třetích subjektům:

- poskytovatelé účetních služeb, daňového poradenství a auditoři; poskytovatelé právních služeb; poskytovatelé IT služeb (identita těchto subjektů bude Správcem Subjektu údajů sdělena na jeho žádost).

- další subjekty, kterým mohou být osobní údaje poskytnuty dle zákona

 1. Správce uchovává osobní údaje nejdéle po dobu 10 let od skončení právního vztahu založeného smlouvou uzavřenou mezi Správcem a Subjektem údajů, pokud právní předpis nestanoví jinak. Správce bude příslušné osobní údaje zpracovávat i po skončení právního vztahu založeného touto smlouvou, pokud budou trvat právní vztahy ze smlouvy vyplývající.
 2. Správce vyžaduje poskytnutí osobních údajů pro splnění závazku ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy.
 3. Osobní údaje nebudou předány Správcem do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
 4. V souvislosti se zpracováním osobních údajů má Subjekt údajů především tato práva: i. na přístup k osobním údajům, vč. vyžádání potvrzení, zda osobní údaje, které se jich týkají, jsou, či nejsou zpracovávány, a pokud ano, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, plánovaná doba uložení, existence práva na opravu, výmaz, omezení zpracování či práva vznést námitku proti zpracování, zdroje získání osobních údajů, a zda dochází na základě zpracování osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. S tím souvisí právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů; její první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Správce požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů (viz čl. 15 Nařízení);
 5. na opravu a doplnění osobních údajů, kdy Správce bez zbytečného odkladu opraví nebo doplní nepřesné/chybějící osobní údaje (viz čl. 16 Nařízení);
 6. na výmaz osobního údaje, zejména pokud již není potřebný pro zpracovávaný účel nebo je odvolán souhlas (viz čl. 17 Nařízení);
 7. na omezení zpracování osobních údajů, dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování osobních údajů (viz čl. 18 Nařízení);
 8. na přenositelnost osobních údajů, kterému odpovídá zejména právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a je-li to technicky proveditelné, právo, aby Správce údaje předal jinému správci (viz čl. 20 Nařízení);
 9. automatizované individuální rozhodování – tedy právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, pokud toto není nezbytné pro plnění smlouvy (viz čl. 20 Nařízení);
 10. odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Výše popsaná práva je možné uplatnit u Správce zejména písemně doporučeným dopisem nebo emailem zaslanými na shora uvedené adresy. Kromě toho Nařízení umožňuje podat stížnost v souvislosti se zpracováním osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Více informací a kontaktní údaje jsou dostupné na adrese https://www.uoou.cz/

Subjekt údajů má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Na základě žádosti Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů. Námitku lze vznést kdykoliv proti zpracování pro účely přímého marketingu.

Informace o zpracování osobních údajů - zasílání obchodních sdělení

dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „Nařízení“, zejména jeho čl. 13.

 1. Správcem osobních údajů je naše společnost WAPRO spol. s r.o., IČ: 49970089, se sídlem: Rumunská 1361/27, 796 01 Prostějov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13512 (pro kterou bude dále v textu použito označení „Správce“)

kontaktní osoba:

Jiří Walla

tel.: 582 334 677

e-mail: jiri.wallawapro.cz

 

 1. Správce může zpracovávat Vaše osobní údaje (dále v textu pro Vás bude použito označení „Subjekt údajů“) pro následující účely a na základě níže uvedeného právního základu:

Účel zpracování / Právní základ:

- Zasílání obchodních sdělení elektronicky i poštovní formou Subjektu údajů (přímý marketing) / Udělení souhlasu Subjektu údajů [čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení]

 1. Osobní údaje mohou být Správcem poskytnuty následujícím kategoriím třetích subjektům:

- poskytovatelé IT služeb (identita těchto subjektů bude Správcem Subjektu údajů sdělena na jeho žádost).

- další subjekty, kterým mohou být osobní údaje poskytnuty dle zákona

 1. Správce uchovává osobní údaje až do odvolání souhlasu se zpracováním.
 2. Osobní údaje nebudou předány Správcem do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
 3. V souvislosti se zpracováním osobních údajů má Subjekt údajů především tato práva:
 4. na přístup k osobním údajům, vč. vyžádání potvrzení, zda osobní údaje, které se jich týkají, jsou, či nejsou zpracovávány, a pokud ano, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, plánovaná doba uložení, existence práva na opravu, výmaz, omezení zpracování či práva vznést námitku proti zpracování, zdroje získání osobních údajů, a zda dochází na základě zpracování osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. S tím souvisí právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů; její první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Správce požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů (viz čl. 15 Nařízení);
 5. na opravu a doplnění osobních údajů, kdy Správce bez zbytečného odkladu opraví nebo doplní nepřesné/chybějící osobní údaje (viz čl. 16 Nařízení);
 6. na výmaz osobního údaje, zejména pokud již není potřebný pro zpracovávaný účel nebo je odvolán souhlas (viz čl. 17 Nařízení);
 7. na omezení zpracování osobních údajů, dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování osobních údajů (viz čl. 18 Nařízení);
 8. na přenositelnost osobních údajů, kterému odpovídá zejména právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a je-li to technicky proveditelné, právo, aby Správce údaje předal jinému správci (viz čl. 20 Nařízení);
 9. automatizované individuální rozhodování – tedy právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, pokud toto není nezbytné pro plnění smlouvy (viz čl. 20 Nařízení);
 10. odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Výše popsaná práva je možné uplatnit u Správce zejména písemně doporučeným dopisem nebo emailem zaslanými na shora uvedené adresy.

Kromě toho Nařízení umožňuje podat stížnost v souvislosti se zpracováním osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Více informací a kontaktní údaje jsou dostupné na adrese https://www.uoou.cz/

Subjekt údajů má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Na základě žádosti Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů. Námitku lze vznést kdykoliv, neboť se jedná o zpracování pro účely přímého marketingu.