Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

(1)

Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti WAPRO spol. s r.o. upravují základní obsahové aspekty právních vztahů založených písemnou kupní, rámcovou kupní, či jinou smlouvou obdobného charakteru (jejímž předmětem je dodání zboží – dále též jako „Smlouva“), kde na straně jedné vystupuje jako prodávající společnost WAPRO spol. s r.o., IČ: 49970089, se sídlem Rumunská 27, 796 01 Prostějov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13512, a na straně druhé vystupuje libovolný subjekt jako kupující (dále též jako „VOP“).

(2)

V případě, že Smlouva a VOP obsahují odlišná ujednání, která si navzájem odporují, použijí se ujednání obsažená ve Smlouvě.

(3)

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na veškeré obchodní závazkové vztahy mezi společností WAPRO spol. s r.o. a třetími subjekty. Jakýmkoliv právním jednáním, které zakládá smluvní (obchodní) vztah se společností WAPRO spol. s r.o., třetí osoba (zejména kupující) bere na vědomí ujednání VOP, tato akceptuje a přijímá, a je si vědoma veškerých souvisejících důsledků. Od ujednání obsažených v těchto všeobecných obchodních podmínkách a ve Smlouvě se lze odchýlit pouze v případě, že bylo mezi stranami (společností WAPRO spol. s r.o. a kupujícím) písemně ujednáno jinak.

Cena zboží

(1)

Cena zboží, uvedená v aktuálním ceníku společnosti WAPRO spol. s r.o., je uvedena bez DPH. DPH bude účtováno v souladu s platnou právní úpravou. Cena zboží je uvedena v CZK. 

(2)

Společnost WAPRO spol. s r.o. je oprávněna poskytovat objednatelům/kupujícím slevy na zboží; na poskytnutí slevy na zboží neexistuje právní nárok.

Objednání zboží

(1)

Obchodní styk se společností WAPRO spol. s r.o. probíhá zpravidla na základě závazné objednávky kupujícího u společnosti WAPRO spol. s r.o., obsahující bližší určení co do druhu, množství, a termínu dodávky poptávaného zboží.

(2)

Objednávku zboží u společnosti WAPRO spol. s r.o. lze provést výhradně následujícím způsobem:

-     písemná objednávka zaslaná poštou na adresu společnosti WAPRO spol. s r.o.,

-     objednávka učiněná prostřednictvím telefaxu, zaslaná na kontaktní faxové číslo společnosti WAPRO spol. s r.o.,

-     písemná objednávka zaslaná e-mailem na e-mailovou adresu společnosti WAPRO spol. s r.o.;

(3)

Objednávka (resp. její přijetí) musí být potvrzena ze strany společnosti WAPRO spol. s r.o., a to jakoukoliv shora uvedenou formou (včetně e-mailu), jinak se má za to, že objednávka nebyla učiněna, a společnost WAPRO spol. s r.o. není takovou objednávkou v žádném směru zavázána; dodáním zboží, popř. vystavením faktury se má objednávka za potvrzenou ze strany společnosti WAPRO spol. s r.o. K potvrzení objednávky ze strany společnosti WAPRO spol. s r.o. dochází zpravidla do 2 pracovních dnů od doručení objednávky. 

(4)

Ve všech shora uvedených případech (způsobech objednání zboží) se pro platnost učiněné objednávky vyžaduje jednoznačná identifikace objednavatele/kupujícího v rámci objednávky samotné, ať již v podobě vlastnoručního podpisu (v případě podnikatele včetně razítka), naskenovaného podpisu (v případě podnikatele včetně razítka), resp. zaručeného elektronického podpisu. Nedostatek této podmínky může být zhojen zasláním potvrzení o přijetí objednávky ze strany společnosti WAPRO spol. s r.o., popř. dodáním zboží dle objednávky, či vystavením faktury.

(5)

Novým zákazníkům dodává společnost WAPRO spol. s r.o. zboží pouze na dobírku nebo po zaplacení vystavené faktury předem, není-li mezi stranami ve Smlouvě písemně ujednáno jinak.

Doprava a převzetí zboží

(1)

Náklady na dopravu nejsou zahrnuty v ceně zboží uvedené v aktuálním ceníku společnosti WAPRO spol. s r.o. 

(2)

Objednávky zboží s místem dodání na celém území ČR:

 • Při objednávkách zboží v celkové hodnotě 5.000,-Kč (bez DPH) a více nese náklady na dopravu společnost WAPRO spol. s r.o.
 • Při objednávkách zboží v celkové hodnotě nepřesahující 5.000,-Kč (bez DPH) nese náklady na dopravu kupující; v takovém případě se k ceně objednaného zboží připočítává přepravné ve výši podle aktuálního ceníku společnosti WAPRO spol. s r.o., kdy tato částka bude účtována v rámci vystavené faktury za zboží.

Objednávky zboží s místem dodání mimo území ČR:

 • Při objednávkách zboží s místem dodání mimo území České republiky (bez ohledu na hodnotu objednaného zboží) nese náklady na dopravu kupující; v takovém případě se k ceně objednaného zboží připočítává přepravné dle skutečných nákladů na dopravu.

(3)

Společnost WAPRO spol. s r.o. umožňuje objednateli (kupujícímu) rovněž dodání objednaného zboží na dobírku; v takovém případě se k ceně objednaného zboží připočítává doběrečné, ve výši podle aktuálního ceníku společnosti WAPRO spol. s r.o.

(4)

Společnost WAPRO spol. s r.o. vystavuje k dodávce zboží dodací list ve 2 originálech.  Jeden originál dodacího listu přikládá společnost WAPRO spol. s r.o. vždy k dodávce zboží a druhý originál si ponechává společnost WAPRO spol. s r.o. V případě, že kupující nezašle do 14 dnů od převzetí dodávky zboží doporučeným dopisem oznámení o vadách dodávky, má se za to, že dodávka zboží byla řádně a včas splněna podle objednávky, a že kupující stvrzuje, že údaje uvedené na dodacím listu se shodují se skutečností. V případě, že kupující nezašle do 14 dnů od převzetí dodávky zboží doporučeným dopisem oznámení, že dodací list neobdržel, má se za to, že ho obdržel v pořádku s dodávkou zboží.

(5)

Kupující je povinen si při převzetí zboží řádně prohlédnout a zkontrolovat. Vady dodávky (tj. typ nebo množství dodaného zboží neodpovídá objednávce nebo faktuře nebo dodacímu listu) je Kupující povinen reklamovat bez zbytečného odkladu po převzetí zboží.

(6)

Při zjevném poškození zásilky (obalu nebo zboží) je nutno sepsat neprodleně s přepravcem zápis o poškození zásilky.

 

Záruka za jakost a práva z odpovědnosti za vady

(1)

Společnost WAPRO spol. s r.o. poskytuje záruku za jakost na dodané zboží v délce 12 měsíců od dne převzetí zboží kupujícím, a to v rozsahu omezení (zejména co do nároků kupujícího z vadného plnění) stanoveného těmito VOP...

(2)

Společnost WAPRO spol. s r.o. není odpovědná za následující vady zboží:

 1. a) vady obalu zboží, které nebyly uplatněny při předání a převzetí zboží;
 2. b) vady způsobené mechanickým poškozením zboží ze strany kupujícího nebo třetí osobou;

  c) vady vzniklé chybnou manipulací, nevhodným použitím, skladováním nebo montáží u kupujícího nebo třetích osob;

  d) vady způsobené neodbornou instalací, úpravou či opravou nebo jakýmkoliv použitím a nakládáním se zbožím, které je v rozporu s platnými technickými normami, odbornými poznatky a praxí v oboru;

  e) vnějšími událostmi jako je např. teplotní, chemické či mechanické poškození.

(3)

Odběratel (kupující) nesmí nakládat s reklamovaným zbožím způsobem, který by ztížil nebo znemožnil přezkoumání oznámené vady.

(4)

Nároky kupujícího z vadného plnění jsou v souladu s ustanovením § 1916 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, omezeny, a to následujícím způsobem:

 • zjistí-li kupující vadu dodaného zboží, která se na zboží vyskytovala již v době jeho předání, je povinen zjištěnou vadu neprodleně písemně oznámit a zároveň oznámit právo, které v souvislosti se zjištěnou vadou uplatňuje; nebude-li oznámení splňovat uvedené náležitosti, není společnost WAPRO spol. s r.o. povinna k tomuto přihlížet;

 

 • pokud bude oznámení vady ze strany společnosti WAPRO spol. s r.o. shledáno jako oprávněné, a plnění bude kvalifikováno jako vadné, má kupující výhradně následující nároky z vadného plnění, resp. z poskytnuté záruky:
  • na odstranění vady opravou věci,
  • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

 

Náhrada výrobku (vyřízení vady plnění) bude provedena v místě sídla společnosti WAPRO spol. s r.o. Náklady na přepravu výrobku do sídla společnosti WAPRO spol. s r.o. nese kupující. Po vyřízení vady plnění bude zboží na náklady společnosti WAPRO spol. s r.o. dopraveno na původní místo dodání. Dohodou stran lze podmínky úhrady dopravy v rámci vyřízení vady plnění stanovit odchylně.

(5)

Výše uvedené nároky z vadného plnění, resp. z poskytnuté záruky, představují úplný výčet nároků kupujícího ze vzájemného obchodního styku, omezené ve smyslu shora uvedeného ustanovení (§ 1916 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Kupující s takto specifikovaným omezením vyslovuje souhlas svým podpisem (uzavřením) příslušné Smlouvy, odkazující na tyto obchodní podmínky ve smyslu ustanovení 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

(6)

Svým podpisem pod textem těchto VOP nebo na jakémkoliv jiném dokumentu zakládajícím ve smyslu těchto VOP smluvní vztah mezi společností WAPRO spol. s r.o. a kupujícím nebo jakoukoli jinou formou včetně zaslání objednávky na dodávku zboží, potvrzuje osoba, která tak učinila, že je s těmito VOP srozuměna a že je v celém rozsahu akceptuje.

(7)

Nároky kupujícího z vadného plnění jsou zároveň v souladu s ustanovením § 1916 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, omezeny tím způsobem, že hodnota plnění poskytnutého společností WAPRO spol. s r.o. z titulu nároku kupujícího z vadného plnění nepřesáhne hodnotu zakázky jako takové, tj. výši kupní ceny za dodané zboží.

Společnost WAPRO spol. s r.o. neodpovídá za škodu, které mohl kupující zabránit včasným plněním zákonné povinnosti k odvrácení či minimalizaci hrozící škody

Společnost WAPRO spol. s r.o. neodpovídá za škodu, která vznikla jakékoliv třetí osobě v důsledku plnění smluvního vztahu založeného dle podmínek těchto VOP a Smlouvy mezi společností WAPRO spol. s r.o. a kupujícím.

Společnost WAPRO spol. s r.o. neodpovídá za škodu způsobenou komukoliv vyšší mocí – v důsledku okolností nezávislých na vůli společnosti WAPRO spol. s r.o., resp. bez jejího zavinění. Toto se týká zejména škod, které vznikly v důsledku prodlení nebo jiného porušení povinností dodavatelů společnosti WAPRO spol. s r.o.

V ostatních případech odpovídá společnost WAPRO spol. s r.o. tím způsobem, že celkový rozsah povinnosti společnost WAPRO spol. s r.o. nahradit újmu kupujícímu nebo jakékoliv třetí osobě, která kupujícímu nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s plněním VOP/Smlouvy nebo porušením právního předpisu vznikne, je omezen do výše hodnoty plnění, jež bylo předmětem smluvního vztahu mezi společností WAPRO spol. s r.o. a kupujícím, a to za veškeré škodní události v jejich souhrnu. Mezi společností WAPRO spol. s r.o. a kupujícím platí, že ze strany společnosti WAPRO spol. s r.o. se nahrazuje pouze skutečná škoda, ušlý zisk ani další typy škod se nenahrazují. Výše sjednané omezení se nepoužije na náhradu újmy způsobenou úmyslně či z hrubé nedbalosti.

S výše sjednaným omezením vyslovuje kupující souhlas vstupem do smluvního vztahu se společností WAPRO spol. s r.o., zejména podpisem Smlouvy či učiněním závazné objednávky.

 

Ostatní ujednání

(1)

V případě prodlení kupujícího s úhradou již vyúčtované kupní ceny je společnost WAPRO spol. s r.o. oprávněna pozastavit plnění dalších objednávek kupujícího, aniž by se dostala do prodlení s plněním. Společnost WAPRO spol. s r.o. rovněž nenese odpovědnost za prodlení při dodání zboží vzniklém na základě okolnosti nezávislé na vůli společnosti WAPRO spol. s r.o., resp. na základě takové skutečnosti, kterou společnost WAPRO spol. s r.o. nemohla při vynaložení řádné péče ovlivnit.

(2)

Vrácení objednaného zboží zpět je možné pouze za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Speciální a nestandartní zboží, dodané na zvláštní objednávku, a rovněž neobrátkové zboží nelze vrátit;

- Rovněž nelze vrátit zboží, jehož prodej proběhl před více jak 2 roky, přičemž rozhodným datem pro stanovení této lhůty je datum dodání zboží kupujícímu;

- Ve všech ostatních případech je vrácení objednaného zboží zpět možné pouze po předchozí dohodě se společností WAPRO spol. s r.o., s poplatkem 10 % z nákupních cen (pokud nebude mezi stranami dohodnuto jinak), přičemž zboží musí být roztříděné, v původním úplném a nepoškozeném balení. Při nesplnění těchto podmínek si společnost vyhrazuje právo naúčtovat vícenáklady, spojené s převzetím vratky.

Shora uvedené podmínky pro vrácení objednaného zboží se uplatní pouze, není-li mezi stranami (společností WAPRO spol. s r.o. a kupujícím)  písemně ujednáno jinak.

(3)

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) mohou být společností WAPRO spol. s.r.o. v přiměřeném rozsahu jednostranně změněny, a to v souladu s ustanovením § 1752 OZ. V takovém případě společnost WAPRO spol. s.r.o. zveřejní na svých internetových stránkách nové znění VOP alespoň jeden měsíc přede dnem jejich účinnosti (tímto způsobem bude kupujícímu oznámena změna VOP), a o této skutečnosti vyrozumí kupujícího způsobem odpovídajícím zavedenému obchodnímu styku (telefonicky, emailem, písemně). Kupující má právo změnu VOP odmítnout a závazek založený Smlouvou z tohoto důvodu vypovědět v jednoměsíční výpovědní době.

(4)

Aktuálně platné znění všeobecných obchodních podmínek je zveřejněno vždy na oficiální internetové stránce společnosti WAPRO spol. s r.o. – www.wapro.cz.

(5)

VOP společnosti WAPRO spol. s r.o. jsou vždy nadřazeny Všeobecným obchodním podmínkám kupujícího (druhé smluvní strany).

(6)

Ve smluvních vztazích se společností WAPRO spol. s r.o. je výslovně vyloučeno použití ustanovení § 1728, § 1729, § 1744, §1757 odst. 2 a 3, § 1765, § 1950 a § 2630 občanského zákoníku, není-li mezi stranami písemně ujednáno jinak.