Impresum /podmínky používání

Majitel internetové platformy:

WAPRO spol. s r.o.

Rumunská 27

79601 Prostějov

Česká republika

IČ: 49970089

Tel. (+420) 582 334 676

infowapro.czPodmínky používání tohoto webu

Vyloučení odpovědnosti

  1. Obsah online nabídky

Autor vytváří obsah těchto stránek s náležitou péčí. Autor však neručí za aktuálnost, správnost, úplnost a kvalitu předávaných informací. Zásadně jsou vyloučeny jakékoli odpovědnostní nároky vůči autorovi za škody materiálního nebo morálního charakteru, ke kterým by došlo v důsledku využití nebo nevyužití prezentovaných informací nebo v důsledku využití neúplných nebo chybných informací, pokud by se ze strany autora prokazatelně nejednalo o úmyslné zavinění nebo zavinění hrubou nedbalostí.

Prezentace zboží prodávajícím na webové platformě WAPRO E-Shop (B2) je vždy nezávazná, má pouze informativní charakter, nejedná se o nabídku a není návrhem na uzavření smlouvy dle § 1732 odst. 2 zákona  č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající/autor není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Autor / prodávající si výslovně vyhrazuje právo měnit, doplňovat nebo mazat části stránek nebo i celou nabídku bez zvláštního upozornění nebo jejich zveřejnění dočasně či definitivně zrušit.

  1. Právní účinnost tohoto vyloučení odpovědnosti

Toto vyloučení odpovědnosti je nutno považovat za součást internetové nabídky, ze které je na tuto stránku odkazováno. Pokud by části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídaly nebo by přestaly odpovídat nebo by neodpovídaly přesně platné legislativě, není tím dotčen obsah a platnost zbývající části dokumentu.“

 

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ A AUTORSKÁ PRÁVA 

Jákékoliv fotografie, obrázky nebo grafické prvky, které jsou obsaženy na tomto webu nebo v pdf dokumentech WAPRO umístěné na tomto webu, představují autorské dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, přičemž vešerými majetkovými právy k dílu, zajména právem dílo užít, disponuje výhradně společnost WAPRO spol. s r.o..

Jakékoliv použití, změna, kopírování, rozmnožování, šíření, či jiné použití kterékoliv fotografie, obrázku nebo grafického prvku obsaženého na tomto webu bez předchozího písemného souhlasu společnosti WAPRO spol. s r.o. představuje přímý zásah do práv a oprávněných zájmů společnosti WAPRO spol.s r.o., je protiprávním jednáním a jako takové je zakázáno.

Upozovnění:

- obrázky použité v této internetové platformě jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečnosti

- technické a obsahové změny vyhrazeny